PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

[definitie]
PEFC is een internationale non-profit organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd nastreeft. Een PEFC-keurmerk garandeert dat houtproducten (waaronder papier) daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn.

[toelichting]
PEFC werd opgericht in 1999. De afkorting PEFC staat voor ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes’ (in het Nederlands: ‘Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen’). PEFC certificeert niet zelf  – dat doen onafhankelijke erkende instellingen. Daarbij wordt een per land verschillende standaard gehanteerd. PEFC Nederland legt uit: ‘De standaards voor duurzaam bosbeheer worden in elk land afzonderlijk opgesteld door een landelijk forum waarin alle relevante betrokken partijen zitting hebben. Tevens is het verplicht een publieke consultatieronde te houden. De PEFC Council laat een externe deskundige toetsen of deze standaard aan haar duurzaamheidsmeetlat voldoet. Als dit het geval is, dan wordt de standaard door de PEFC Council erkend (dit is de ‘endorsement’) en kan het bos in dit land PEFC-gecertificeerd worden.’
‘PEFC heeft dus niet één algemene standaard die wereldwijd toepasbaar is. Omdat continenten, landen en bossen overal verschillen, zijn ook de standaards voor duurzaam bosbeheer verschillend. De PEFC Council heeft een duurzaamheidsmeetlat met daarin criteria waaraan de standaard minimaal dient te voldoen. PEFC hanteert criteria die zijn opgesteld door overheden in diverse intergouvernementele processen die voortkwamen uit de ‘Earth Summit’ in Rio de Janeiro in 1992. Deze processen zijn samen door 149 landen ondertekend. Tevens gebruikt PEFC criteria uit internationale afspraken zoals ILO, CITES, CBD and ISO.’

Er zijn andere keurmerken die eveneens naar duurzaam bosbeheer streven, zoals FSC (Forest Stewardship Council). In Nederland is nog geen PEFC-gecertificeerd bos aanwezig. De standaard voor het Nederlandse bos zal in de lente van dit jaar aan de Council worden voorgedragen voor controle en toetsing.
Wereldwijd hebben bijna 500.000 boseigenaren zich aangesloten bij PEFC. Daarmee is ca. 231 miljoen hectare bos volgens de PEFC-normen gecertificeerd en 140 miljoen ha. FSC (peildatum april 2011). Meer dan 7900 bedrijven in de keten na het bos hebben Chain of Custody certificering.

Momenteel zijn wereldwijd 34 landen lid van PEFC en hebben 28 landen erkende standaard(s). In 27  van deze landen is bos gecertificeerd met een totaal areaal van meer dan 231 miljoen hectare. Wereldwijd heeft PEFC het grootste areaal gecertificeerd bos en het grootste aanbod aan gecertificeerde grondstof.
Van PEFC-hout kan PEFC-gecertifieerd papier en uiteindelijk PEFC-gecertificeerd drukwerk worden gemaakt. Voorwaarde is wel dat elke schakel in de handelsketen (‘Chain of Custody’) voldoet aan de geldende PEFC-standaard.

[milieueffect]
De keuze voor PEFC-gecertificeerd papier en drukwerk stimuleert verantwoord bosbeheer.