Eigenschappen

[definitie]
De eigenschappen van papier zijn kenmerkend voor iedere papiersoort, en onder te verdelen in vier groepen. Deze groepen met eigenschappen zijn basiseigenschappen zoals het gewicht en de dikte, oppervlakte-eigenschappen zoals ruwheid, optische eigenschappen zoals opaciteit en sterkte-eigenschappen zoals stijfheid. Deze eigenschappen samen zijn karakteristiek voor iedere papiersoort, en het is bij de keuze voor een bepaalde papiersoort om deze eigenschappen mee te nemen. Verder zijn ook de kosten (niet iedere papiersoort is natuurlijk even duur) van belang, net als het milieueffect van het produceren van het papier.

[milieueffect]
Het is vaak mogelijk om voor papier te kiezen met betere eigenschappen dan strikt noodzakelijk is voor de toepassing die men voor ogen heeft. Dit heeft echter vaak een negatief milieueffect, gezien het verbeteren van veel van de eigenschappen van papier een extra productiestap oplevert of zorgt voor meer afval bij de productie. Vandaar dat het van belang is dat er bij de keuze voor een papiersoort duidelijkheid bestaat over de eisen die aan het papier worden gesteld.