Emissie

Omschrijving: 

[definitie]
Emissie is de uitstoot of lozing van (afval)stoffen naar de omgeving (water en lucht).

[toelichting]
Bij het productieproces van papier komen verschillende (afval)stoffen vrij en vinden emissies naar water en lucht plaats die effect op het milieu kunnen hebben. Deze verontreinigingen worden daarom via milieuwetgeving aan banden gelegd. Ook milieukeurmerken, zoals het EU Ecolabel en Nordic Swan, stellen voorwaarden aan verschillende emissies door papierfabrikanten. Er wordt in de papierindustrie met name gelet op de indicatoren COD (Chemical Oxygen Demand) oftewel CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik), AOX (slecht afbreekbare chloorverbindingen zoals adsorbeerbare organische halogeenverbindingen), en fosfor in het afvalwater. Bij emissies naar de lucht wordt vooral gelet op NOx (stikstofoxiden) en zwavel.
Emissies zijn terug te dringen door het verbeteren van productietechnieken.

[milieueffect]
Indien het chemisch zuurstofverbruik (CVZ) vanwege de emissies in het afvalwater te hoog wordt, dan kan er in het oppervlaktewater naar verhouding een tekort aan zuurstof ontstaan voor eventuele andere organismen in het water.
AOX is een verzamelnaam voor de organochloorverbindingen die ontstaan als gevolg van het gebruik van chloor(gas) of chloordioxide bij de bleking van papier. Het gaat om dioxines en andere moeilijk afbreekbare, bioaccumulerende (zich in organismen ophopende) en giftige stoffen.
Lozing van fosfor kan leiden tot eutrofiëring (vermesting) van het oppervlaktewater en het normale zuurstofaanbod onderdrukken.
NOx (stikstofoxiden) gassen komen vrij bij verbranding. In vochtige lucht kunnen stikstofoxides salpeterzuur vormen, dat op zijn beurt weer neerslaat als “zure regen”. En wanneer zwaveldioxide in contact komt met vochtige lucht, ontstaat zwavelzuur, een stof die eveneens bijdraagt aan de “zure regen”.
Regen die stikstof bevat, leidt ook tot eutrofiëring (vermesting) van het oppervlaktewater waardoor het normale zuurstofaanbod wordt onderdrukt.