Linken

BRANCHE-ORGANISATIES

BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) is de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland
http://www.bno.nl

Het KVGO is de ondernemingsorganisatie die de belangen behartigt voor zijn leden, vooral te vinden in de grafimediabranche. Belangenbehartiging is bij het KVGO gericht op het gehele collectief, op deelcollectieven, alsmede op individuele leden en moet voor de leden direct of indirect een herkenbare toegevoegde waarde opleveren.
http://www.kvgo.nl

CERTIFICATEN

Over wat de Raad voor Accreditatie doet en hoe zij werkt:
http://www.rva.nl/resources/

Houtcertificaten

SFI: Amerikaans certificeringsschema voor ‘goed bosbeheer’:
http://www.aboutsfi.org

FSC: wereldwijd opererend certificeringsschema voor ‘goed bosbeheer’:
http://www.fscnl.org

CERFLOR: Braziliaans certificeringsschema voor ‘goed bosbeheer’ (in Portugees):
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp

Certfor: Chileens certificeringsschema voor ‘goed bosbeheer’:
http://www.certfor.org

CSA: Canadees certificeringsschema voor ‘goed bosbeheer’:
http://www.csa.ca

Keurhout Duurzaam en Keurhout Legaal: Keurhout filtert en toetst de inhoud en betrouwbaarheid van aangeboden certificaten voor duurzaam bosbeheer aan de hand van door de Nederlandse overheid geformuleerde minimumeisen (Keurhout-Duurzaam) en daarnaast op basis van het legaliteitsprotocol (Keurhout-Legaal). De brochure ‘Duurzaam bosbeheer en houtkeurmerken’ geeft achtergrondinformatie over duurzaam bosbeheer, certificering en houtkeurmerken, beperkt tot initiatieven die belangrijk zijn voor Nederland. Het stuk kan gedownload worden van:
http://www.houtinfo.nl/main.php?mn=0&id=11

PEFC: wereldwijd opererend certificeringsysteem voor ‘goed bosbeheer’:
http://www.pefc.org

FERN (Forests and the European Union Resource Network) heeft in de brochure ‘Footprints in the forest’ acht certificeringsschema’s met elkaar vergeleken. De brochure kan gedownload worden van:
http://www.fern.org

Productlabels

De Blauwe Engel is het eerste en oudste milieulabel ter wereld voor producten en diensten. Het werd in 1977 in het leven geroepen. Op het ogenblik dragen ca. 3.700 producten en diensten in 80 verschillende categorieën het Blauwe Engel-label.
http://www.blauer-engel.de

Het Europees Ecolabel is een milieukeurmerk voor diensten en producten, ingesteld door de Europese Unie. Een onafhankelijke instelling toetst diensten en producten aan vastgestelde criteria. Het keurmerk wordt toegekend aan diensten en producten die minder milieubelastend zijn dan vergelijkbare diensten en producten. Het Ecolabel voor papier heeft met name betrekking op de milieubelasting van de papierfabriek. Het ecolabel heeft naast eisen voor duurzaam bosbeheer ook bijvoorbeeld eisen voor emissies en energiegebruik een verder mogen er geen voor mens en milieu gevaarlijke stoffen in het papier zitten.
www.europeesecolabel.nl

Nordic Swan’s criteria variëren van product tot product. Gemeenschappelijke criteria zijn:
– aandacht voor de invloed van het product op het milieu vanaf het ruwe material tot aan het afval, d.w.z. door de hele levensketen (life cycle analysis, LCA);
– normen met betrekking tot kwaliteit en prestatie. Het product moet minstens even goed zijn als soorgelijke producten op de markt.
Criteria zijn herhaalde malen aangescherpt om te verzekeren dat een product dat het Zwaan-label draagt altijd aan de hoogste milieunormen voldoet.
http://www.svanen.nu

SMK (v/h Stichting Milieukeur) beheert/ontwikkelt vijf programma’s: Milieukeur Agro/food, Milieukeur non-food, Europees Ecolabel, Groen Label Kas en Duurzaam Terreinbeheer. Meer op:
http://www.milieukeur.nl

Milieumanagementsystemen

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) is gebaseerd op een Europese verordening. De EMAS verklaring is een onafhankelijke toetsing van het milieuverslag met daarin de milieuprestaties van de organisatie. Het doel van de EMAS-verordening is organisaties te stimuleren een milieubeheerssysteem in te voeren en hun milieuprestaties continu te meten en te verbeteren.
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

ISO (International Organization for Standardization): De ISO 14000 familie bestaat uit normen voor milieumanagementsystemen, die zich speciaal richten op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Naast het voldoen aan wet- en regelgeving en beheersing van milieurisico’s, wordt er gestreefd naar voortdurende verbetering van de milieuprestaties.
http://www.iso.org

SCGM (Stichting Certificatie GrafiMedia branche) staat naast het SIMZ en zorgt voor certificering van het milieuzorgsysteem.
http://www.scgm.nl

SIMZ (Stichting Interne Milieuzorg) is een onderdeel van het KVGO Dienstencentrum. SIMZ begeleidt grafische bedrijven en verpakkingsdrukkerijen bij de invoering van interne milieuzorgsystemen. Begeleiding bij de invoering van kwaliteits- en arbozorgsystemen wordt door het KVGO Dienstencentrum verzorgd. Voor de invoering van deze systemen zijn gerichte hulpmiddelen en adviestrajecten ontwikkeld.
http://www.simz.nl

Overig

Paper Profile is een eenvormige verklaring voor het presenteren van milieu-productinformatie. Het gaat over milieu-aspecten met betrekking tot de pulp- en papierproductie, inclusief productsamenstelling en uitstootgegevens, herkomst van hout en milieuzorg.
http://www.paperprofile.com/what.html

CHEMIE, ZETMEEL

Belgochlor geeft informatie over chloor en de toepassing daarvan.
http://www.belgochlor.be
Er is ook informatie over het bleken van papier:
http://www.belgochlor.be/nl/H310.htm

Avebe. Over het gebruik van aardappelzetmeel en tapiocameel in de papierindustrie.
http://www.avebe.name/paper/index_uk.htm
Voor wie nog meer en diepergaande informatie over zetmeel wil:
http://www.members.home.nl/ajansma/zetmeel/infonl//hoofd6.htm

Universiteit Wageningen, Plantenwetenschappen. Voor algemene informatie over het gebruik van aardappelzetmeel in de papierindustrie:
http://www.bpw.wur.nl/NL/

VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) behartigt de collectieve belangen van de chemische industrie in Nederland. Zij doet dit door middel van overleg, voorlichting en adviezen. De VNCI treedt op namens de bedrijfstak, is een centraal aanspreekpunt en onderneemt activiteiten die de beeldvorming over de chemische industrie positief beïnvloeden.
http://www.vnci.nl

HOUT EN PAPIER

Op de site van Informatiecentrum Papier en Karton is informatie te vinden over zijn activiteiten:
http://www.papierinfo.nl

Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum geeft op deze site een duidelijke uitleg over hoe papier wordt gemaakt.
http://www.papiergeschiedenis.nl

Stichting Probos voert op eigen initiatief en in opdracht van anderen projecten uit met het oog op een zorgvuldige afweging van belangen en een gezonde financieringsbasis van het (Nederlandse) bos. Dienstverlening, onderzoek & ontwikkeling en voorlichting zijn hierbij de kernactiviteiten.
De brochure Bosberichten 2005 nr. 4 gaat over genetische modificatie in de bosbouw: Deze brochure kan worden gedownload van:
http://www.probos.net/

Over de activiteiten van Staatsbosbeheer:
http://www.staatsbosbeheer.nl

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

A SEED Europe (Action for Solidarity, Equality, Environment, and Development Europe) is een Europees netwerk dat jongerengroepen en individuen over heel Europa samenbrengt. Ook over de problemen die gerezen zijn in Aracruz, Brazilië.
http://www.aseed.net/

FERN (Forests and the European Union Resource Network) heeft als doel milieu en sociale rechtvaardigheid te bereiken, gericht op bossen en de rechten van bosmensen in het politieke gedrag en de praktijk van de Europese Unie. Onze belangrijkste actiegebieden zijn klimaatverandering, bossen en biodiversiteit, handel en investeringen, ontwikkelingshulp en de rechten van bosmensen.
http://www.fern.org

Friends of the Earth heeft tientallen jaren voorop gelopen met haar hoogwaardige pogingen een gezondere, rechtvaardige wereld te creëren.
http://www.foe.org
Friends of the Earth International daagt het huidige economische model en de geïncorporeerde globalisering uit en draagt oplossingen aan die zullen helpen milieu-duurzame en sociaal rechtvaardige samenlevingen te creëren. Lees Friends of the Forest on-line:
http://www.foei.org/forests/index.html

Greenpeace houdt zich bezig met thema’s zoals: oceanen in crisis, giftige stoffen, klimaatverandering, oerbossen en tropische regenwouden, genetische manipulatie, walvissen, dolfijnen en andere zeedieren, kernenergie en kernwapens.
http://www.greenpeace.nl

Indigo, tijdschrift over inheemse volken is een uitgave van het NCIV en verschijnt 4x per jaar.
www.nciv.net

Chris Lang schreef veel artikelen voor maatschappelijke organisaties over onder meer gen-gemodificeerde bomen, pulp- en papierproductie in diverse landen en certificering.
http://pulpinc.wordpress.com/ en
http://chrislang.org

Milieudefensie is een van de actiefste milieuorganisaties van dit moment, met campagnes rond binnen- en buitenlandse thema’s. Samen met overheden, bedrijven en betrokken burgers zoekt Milieudefensie naar oplossingen. Als praten niet helpt, volgen acties. Samen met zoveel mogelijk mensen en altijd constructief en geweldloos. Ze hebben ook informatie over papier:
http://www.milieudefensie.nl/search?SearchableText=papier

Rainforest Alliance heeft als missie ecosystemen te beschermen en de mensen en het dieren die ervan afhankelijk zijn door verandering van landgebruikpraktijken, het zakelijke gebruik en het consumentengedrag. Bedrijven, coöperaties en landeigenaren die deelnemen aan de programma’s voldoen aan scherpe normen, die de biodiversiteit behouden en een duurzaam levensonderhoud verschaffen.
http://www.rainforest-alliance.org

Robin Wood (een Duitse milieuorganisatie) geeft informatie betreffende papier:
http://www.umwelt.org/robin-wood/german/papier/neu/index.htm

TRN (Taiga Rescue Network) is bezig lokale srijders te steunen en de samenwerking tussen individuen, maatschappelijke organisaties en inheemse volken en naties te verstevigen, herstel en duurzaam gebruik van ’s werelds boreale bossen met middelen die de onkreukbaarheid van natuurlijke processen en dynamieken verzekert.
http://www.taigarescue.org

WNF-Nederland (Wereld Natuur Fonds-Nederland) maakt deel uit van de internationale natuur- beschermingsorganisatie WWF (World Wide Fund for Nature). Op basis van gezamenlijk beleid wordt gewerkt aan een wereldwijd natuurbeschermingsprogramma.
http://www.wwf.org
http://www.wnf.nl
http://www.panda.org

WRM (World Rainforest Movement) is een internationaal netwerk of groepen burgers uit Noord en Zuid die betrokken zijn bij pogingen ’s werelds regenwouden te verdedigen.
http://www.wrm.org.uy

ONDERZOEKSBUREAUS

Alterra, Research instituut voor de groene ruimte, verricht strategisch en toepassingsgericht ecologisch onderzoek ten dienste van natuurbehoud, de bosbouw en het stedelijk groen.
http://www.alterra.nl

CREM behoort tot de eerste gespecialiseerde bureaus voor duurzame ontwikkeling in Nederland.
http://www.crem.nl

Het Kenniscentrum Papier en Karton richt zich vooral op de mensen in de fabrieken en heeft de ambitie om de bedrijven te ondersteunen met kennis en hulpmiddelen die kunnen bijdragen om meer uit de grondstoffen te kunnen halen, om de beschikbare installaties efficiënter te kunnen gebruiken of om producten te kunnen maken die een grotere toegevoegde waarde hebben door afwijkende specificaties. Het Kenniscentrum doet dit in nauwe samenwerking met de op de papier- en kartonindustrie gerichte (Nederlandse) kennisinfrastructuur en nationale toeleveranciers.
http://www.kcpk.nl

De Kleine Aarde wil zoveel mogelijk mensen inspireren door beleven om te kiezen voor een duurzame leefstijl en ondersteunen bij het in praktijk brengen van die keuze. De Kleine Aarde gebruikt de Mondiale Voetafdruk als meetinstrument van de leefstijl.
http://www.dekleineaarde.nl

LIS Consult wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijk verantwoorde toepassing van de Life sciences in Europa. Onder meer gen-technologie.
http://www.lisconsult.nl

PVAMC (Ploos van Amstel Milieu Consulting) heeft als missie: Bijdragen aan het reduceren van de milieu-impact van bedrijven, door het inzichtelijk maken van ‘verkwisting’ van energie en materialen in de keten en het ontwikkelen van praktische oplossingen, inclusief het behulpzaam zijn bij het implementeren en desgewenst beheren ervan. Om de belasting voor het milieu te kunnen meten, heeft de Rabobank samen met Bureau Ploos van Amstel Milieu Consulting de Ecomeetlat voor papier ontwikkeld.
http://www.pvamc.nl

TME (Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie) is gespecialiseerd in de economie en management van milieu en natuurlijke hulpbronnen en richt zich op het inzichtelijk maken van duurzame ontwikkeling. Ook vindt u hier informatie over de mondiale voetafdruk.
http://www.tme.nu

OUDPAPIER

PRN (Papier Recycling Nederland) is opgericht door de branches uit de papier- en kartonketen en is de uitvoeringsorganisatie van het Papiervezelconvenant. Dat maakt onderdeel uit van het Convenant Verpakkingen III en bevat afspraken om de inzameling en recycling van oudpapier en -karton continu op een hoog niveau te houden en waar mogelijk te verhogen. PRN voert het inzamel- en herverwerkingsysteem uit.
http://www.prn.nl

FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie) is een zelfstandige belangenorganisatie voor de oudpapier industrie.
http://www.fnoi.nl

OVERKOEPELENDE ORGANISATIES

CEPI (Confederation of European Paper Industries), een non-profit organisatie, die 17 ledenlanden (15 lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen and Zwitserland) vertegenwoordigt, monitort en analyseert EU-wetgeving en initiatieven genomen op EU-niveau op het gebied van industrie, milieu, energie, bosbouw, recycling en fiscale politiek. Het biedt een forum aan zijn leden om informatie uit te wisselen en op naar voren komende onderwerpen te handelen, gezamenlijke standpunten te bepalen en deskundige en opbouwende bijdragen te leveren aan het bedrijfsraadplegingsproces dat vereist is op grond van de Europese Verdragen.
http://www.cepi.org
voor informatie over papier: geschiedenis, productieproces, soorten, etc., etc.
http://www.paperonline.org
over papierinzameling en papierrecycling:
http://www.paperrecovery.org
over certificering van bos wereldwijd en statistieken daaromtrent:
http://www.forestrycertification.info/

Koninklijke VNP (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken) is de branchevereniging van alle papier- en kartonfabrieken in Nederland. De Koninklijke VNP is erop gericht om de papier- en kartonindustrie in Nederland te maken tot een industrie die milieuvriendelijk, innovatief en aantrekkelijk is.
http://www.vnp-online.nl

PAPIERGROOTHANDELS

Antalis bv, voorheen Alpha Papier bv, is in 1981 opgericht uit het faillissement van Hens Papier in Eerbeek.
Alpha Papier is inmiddels omgedoopt in Antalis. Antalis staat inmiddels voor mondiale papieronderneming met alleen al in Europa 52 vestigingen in 22 landen.. Dat is een geweldige bundeling van krachten en ervaring. De organisatie van Antalis is opgedeeld in vijf sectoren: Print, Office, Visual Communication, Packaging en Promotional Products.
http://www.antalis.nl

Arctic Paper is one of Europe’s leading companies in the field of high-quality, graphic fine paper.
http://www.arcticpaper.com

BührmannUbbens neemt een onafhankelijke positie in als groothandel in papier, enveloppen, verpakkingen, zeefdruk- en signmaterialen en als producent van enveloppen. Via een net van regionale verkoopkantoren in heel Nederland worden afnemers direct en persoonlijk geholpen door ervaren specialisten. BührmannUbbens, marktleider in Nederland, maakt sinds november 2003 deel uit het Australische PaperlinX.
http://www.bup.nl

Grafisch Papier BV is een papiergroothandel met een centrale positie als toeleverancier voor de grafische industrie en het overige bedrijfsleven in Nederland.
http://www.grafischpapier.nl

ModoVanGelder is een zelfstandige papiergroothandel en behoort tot M-real, de grootste producent van fijnpapier in Europa.
http://www.modovangelder.nl

Papyrus. Supporting you – dat is de missie van Papyrus. Als toonaangevende groothandel in de papier- en verpakkingsmateriaal kan er natuurlijk op worden gerekend dat er geleverd wordt wat u nodig heeft. Papyrus ontwikkelt diensten en oplossingen om het succes van de klanten te ondersteunen. Het assortiment is gebasseerd op de behoeften en wensen van onze klanten.
http://www.papyrus.com

Proost en Brandt is één van de grootste, volledig gesorteerde papiergroothandels van Nederland. Om de juiste specificaties voor een ideale prijs te kunnen leveren wordt ingekocht bij meer dan 100 papierfabrieken.
http://www.proost.nl

Scaldia is een groothandel in papier en office-supplies. Scaldia Grafisch levert een zeer uitgebreid assortiment aan bulksoorten, exclusieve papiersoorten, enveloppen overige specialiteiten en supplies. Daarnaast heeft Scaldia veel specialistische kennis in huis over de eigenschappen van papier en de verwerking ervan. Bij Scaldia wordt veel waarde gehec ht aan productkennis. Ervaren mensen adviseren graag over de eigenschappen van een papiersoort en zijn toepasbaarheid voor drukkers en vormgevers.
http://www.scaldia.nl

PAPIERPRODUCENTEN 

Nederlandse fabrieken van hygiënisch/sanitair papier

Georgia-Pacific Nederland bv
http://www.gp.com

SCA Hygiene Products Suameer bv
SCA Hygiene Products Tilburg bv
http://www.sca.com

Nederlandse kartonfabrieken:

Van Houtum Papier bv
http://www.vanhoutumpapier.com en
http://www.satino.com

Huhtamaki Nederland bv
http://www.nl.huhtamaki.com

Kappa Graphic Board bv Hoogezand en Sappemeer
http://www.eskagraphicboard.com/

Mayr-Melnhof Eerbeek bv
http://www.mm-karton.com

Papierfabriek Doetinchem bv
http://www.paperprojects.nl

SCA Packaging De Hoop bv
http://www.scapackaging.com/en/home/

Smurfit Kappa De Halm Karton bv
Smurfit Kappa Roermond Papier bv
Smurfit Kappa Triton bv
http://www.smurfitkappa.com

Solidpack bv
http://www.scapackaging.com/en/home/

Nederlandse papierfabrieken 

Coldenhove Papier heeft meer dan 300 jaar ervaring met de productie van innovatieve (on)gestreken grafische papier- en kartonspecialiteiten.
http://www.coldenhove.com

Crown Van Gelder nv produceert en verkoopt hoogwaardige specialiteiten in de sector houtvrij ongestreken en lichtgestreken papier.
http://www.cvg.nl

Sappi Maastricht bv en Sappi Nijmegen bv
Sappi in Maastricht maakt twee verschillende soorten houtvrij grafisch papier, eenzijdig of tweezijdig gecoat, terwijl Sappi in Nijmegen hoogwaardig, tweezijdig gestreken papier op de rol produceert.
http://www.sappi.com

Nederlandse Fabrieken van papier voor speciale doelen

VHP Veiligheidspapierfabriek Ugchelen bv maakt hoogwaardig veiligheidspapier voor de vervaardiging van waardepapieren.

Papierfabriek Schut bv
http://www.papierfabriekschut.com

Norske Skog Parenco bv maakt uitsluitend krantenpapier.
http://www.norskeskog.com

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN

Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. Boek van architect/ontwerper William McDonough en chemicus Michael Braungart. Het afval dat we lozen verdwijnt niet, er bestaat namelijk geen verdwijnen omdat de aarde een gesloten systeem is.
Ons afval lijkt alleen onzichtbaar omdat we het verdunnen met water, bedekken met aarde of weg laten blazen door de wind. Maar uiteindelijk komen we het onvermijdelijk weer tegen in ons drinkwater, de lucht die we inademen, ons voedsel en in ons lichaam.
De VPRO maakte er een korte documentaire voor Tegenlicht van.
http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/30458986/ of
http://www.mcdonough.com/cradle_to_cradle.htm

GreenWish is een platform voor mensen die hun expertise, creativiteit, talenten en ontplooiingsbehoeften willen inzetten voor initiatieven op het terrein van natuur, milieu en duurzaamheid.
http://www.greenwish.nl

Milieu Centraal is een landelijke organisatie die consumenten praktische en betrouwbare milieu-informatie biedt. De informatie is getoetst door een forum van onafhankelijke deskundigen.
http://www.milieucentraal.nl